นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Policy)
ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
โดยสามารถดูนโยบายได้จาก https://pdpa.pttor.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Customer Privacy Policy)
ของบริษัท
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
โดยสามารถดูนโยบายได้จาก https://pdpa.pttor.com