ประกาศผลรางวัล

ทองคำน้ำหนัก 1 กิโลกรัม
มูลค่ารางวัลละ 1,849,920 บาท จำนวน 1 รางวัล
(ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
*1. 085036XXXX
นอง ปางพรม
6WNB9D6JNN

ทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท
มูลค่ารางวัลละ 282,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
(ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 087289XXXX
วิรดาน มะดอแซ
Dp2bw60uzc
2. 095675XXXX
ชโยธิต ปิติเเสง
A5NBZCR716
3. 089449XXXX
นิตยา โอษฐวิไล
ZATJ65YNW8
*4. 094912XXXX
อเนก ประสมศรี
Ekhbeuk8tc
5. 087298XXXX
อนุชา เส็นสมมาตร
D6AD8U9W6X

ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท
มูลค่ารางวัลละ 141,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
(ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 089826XXXX
ครรชิต ช่วยสัตว์
A99BNXMFN1
2. 087675XXXX
สุภานันท์​ ปั้น​สนิท
AYPB76BF6C
3. 084033XXXX
ประจักษ์ คงสำราญ
Zlbb6zd5rp
4. 087296XXXX
เศกสิทธิ์ พึ่งแสงโชติช่าง
DHYBCJYB40
5. 098436XXXX
รุ่งทิวา ราตรี
A5ndned4na
6. 091868XXXX
ปาลิกา สีดีชัย
6MZD1JENZM
*7. 089449XXXX
ธนวรรธห์ นราสันติพงศ์
ATNJDCB9A9
8. 091703XXXX
สุชาติ เมืองโพธิ์
A89d1m5me5
9. 061445XXXX
เกณิกา ปานพรมมา
8TZB9JFcKX
10. 097086XXXX
ปราณปรียา บวรสุธิมาสกุล
APYBZNX0FZ

รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X
มูลค่ารางวัลละ 53,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 080672XXXX
พัชรินทร์ อุ่นคำมี
6PHDA84H6C
2. 085058XXXX
ธนภร เติมมธุรพจน์
Atcd1hr16e
3. 092998XXXX
ณัฏฐเศรษฐ์ อัญสะโส
alkd1krh0e
4. 084885XXXX
นงค์เยา อินต๊ะวิชัย
6lpdzmxp99
5. 082889XXXX
อัควัฒน์ นิธิบุญเจริญศิริ
awtdj2xcwj
6. 080414XXXX
อัมภร มานพวิเศษเจริญ
AtcdwmWc72
7. 099169XXXX
หัทยาภรณ์ นิ่มอ่อน
ZRKBNKFUWY
8. 082800XXXX
ธีรพงษ์ ผ่องขลิบ
ACKB78UZWJ
9. 081953XXXX
มุกดา บางโม
awtbj0wunw
10. 065270XXXX
สุนทร อ่อนสีอรัญ
A5NBDP391P
11. 087699XXXX
ขัน​ทอง​ หงษ์​ทอง​กิจ​เสรี​
TTHF66JXFL
12. 098417XXXX
ศิริวรรณ์ แย้มสอาด
A5NDZ6JCMJ
13. 091079XXXX
มณีรัตน์ มะโนวรรณ์
6JTBDLWYT3
14. 095712XXXX
ธีรศักดิ์ ดีสี
ABMDJ722M0
15. 086504XXXX
อรอุษา เชื้อวัฒนสถาพร
Awtde9km6c
16. 098748XXXX
ดนัย อาริยะเครือ
6lpjf7uy3m
17. 095570XXXX
นิพนธ์ เทพอินถา
ALKBFWFRLF
18. 063808XXXX
แป หงอกสิมมา
zn5dk7bm4k
19. 094429XXXX
สุนทรีย์ อ่อนน่วม
8rpfw3afx4
20. 093240XXXX
ณัฐพงศ์ เทศขำ
Awtb8j3507

ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท
มูลค่ารางวัลละ 28,200 บาท จำนวน 30 รางวัล
(ราคาทอง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รหัสซีล
1. 065826XXXX
เพ็ญทิพา อินรุ่ง
Zc1bk5z6x0
2. 091246XXXX
อุธรเทพ บุญคง
862ff2je3r
3. 064725XXXX
กัญญาภัค เนียนไธสง
6lpba7r9be
4. 099314XXXX
ภัทรวดี คนธปาน
6Lpfz3wwfk
5. 082479XXXX
ดลญกร ศรีไข่มุกด์
8chbwdpp7p
6. 062469XXXX
ณัฐวุฒิ บัวแก้ว
Z5kf78r7ke
7. 092293XXXX
อมร นุ่มพรม
Zrkdnm6n54
8. 089800XXXX
กิตติพล เหลืองทอง
Zatb9w58uu
9. 090995XXXX
คัชรินทร์ ศรีสุข
6lpbac8mpu
10. 062112XXXX
ทศพล หมื่นเร็ว
ebpf9w3588
11. 085634XXXX
อรรถพล ทำรัมย์
ENRBZMCYNX
12. 083489XXXX
ฐานรินทร์ กิติศิลป์พงษ์
6PHB6BC7PC
13. 089434XXXX
ยุวรี บุญปันเชื้อ
6LPDETY7NX
14. 090292XXXX
กวินทิพย์ วิจารณ์ปรีชา
Zatbwpyycx
15. 081387XXXX
ศุภกร ทิพย์มณี
6LPFAX207x
16. 084101XXXX
วรรณา เจริญสุข
AZCBKK0RB4
17. 090414XXXX
โสน เพ็ญพันธ์นาค
Zc4bz0rn90
18. 094602XXXX
พรรณี คำมีสว่าง
6jtf180h3u
19. 061818XXXX
สุทธิพันธุ์ แซ่จ๊ะ
ABMDEPWH14
20. 081272XXXX
ธนพล อินสว่าง
AZZB60DYWA
21. 089930XXXX
กิตติลาภ จรูญจินดากุล
8KZBNYXL05
22. 091872XXXX
เกียรติศักดิ์ ทนทา
89pj16y6j5
23. 084143XXXX
เพ็ญศรี ชาวยอง
65hdec2ehu
24. 089636XXXX
ทรงพล สุภาอินทร์
69lbfkhc0w
25. 089641XXXX
พรชัย สุขอาภา
Zkpdz4y678
26. 097949XXXX
ดาวพระศุกร์ วชิระชัย
Awtbeuynnr
27. 089956XXXX
ธนากร เขมวิลาส
6kkd73p7zB
28. 063160XXXX
เพ็ชรัตน์ อวยพรชนะชัย
ALNB1R1CTK
*29. 065391XXXX
อัญชลี นามมุงคุณ
E5BF6R1MHA
*30. 095050XXXX
คำดี ดาแก้ว
Aypdel3uhd